Katalog produktů


Ayurveda
ABHAYA - Arteriosclerosis tea
ABHAYA - Arteriosclerosis tea
( Zobrazeno: 3734 x ) Cena s DPH:    110Kč

PACHAKA
PACHAKA
( Zobrazeno: 2065 x ) Cena s DPH:    110Kč

VATA TEA
VATA TEA
( Zobrazeno: 2112 x ) Cena s DPH:    110Kč

GAURI
GAURI
( Zobrazeno: 2348 x ) Cena s DPH:    110Kč

KARAVI
KARAVI
( Zobrazeno: 2145 x ) Cena s DPH:    110Kč

MEDHIKA
MEDHIKA
( Zobrazeno: 1845 x ) Cena s DPH:    110Kč

APANA - Apana tea
APANA - Apana tea
( Zobrazeno: 2265 x ) Cena s DPH:    110Kč

BRAHMI - Memory tea
BRAHMI - Memory tea
( Zobrazeno: 2465 x ) Cena s DPH:    110Kč

ASHOKA - Menopause tea
ASHOKA - Menopause tea
( Zobrazeno: 2245 x ) Cena s DPH:    110Kč

ASHWAGANDDHA - Insomnia tea
ASHWAGANDDHA - Insomnia tea
( Zobrazeno: 2149 x ) Cena s DPH:    110Kč

AVALAMBAKA - Body-building tea
AVALAMBAKA - Body-building tea
( Zobrazeno: 2396 x ) Cena s DPH:    110Kč

BHRINGARAJ - Hair growth tea
BHRINGARAJ - Hair growth tea
( Zobrazeno: 2458 x ) Cena s DPH:    110Kč

DALCHINI - Nasal tea
DALCHINI - Nasal tea
( Zobrazeno: 2149 x ) Cena s DPH:    110Kč

ARJUNA - Heart tea
ARJUNA - Heart tea
( Zobrazeno: 2057 x ) Cena s DPH:    110Kč

GOKSHURA - Back pain tea
GOKSHURA - Back pain tea
( Zobrazeno: 2002 x ) Cena s DPH:    110Kč

GUDUCHI - Digestive tea
GUDUCHI - Digestive tea
( Zobrazeno: 1980 x ) Cena s DPH:    110Kč

JAIPHAL - Antioxidant tea
JAIPHAL - Antioxidant tea
( Zobrazeno: 2064 x ) Cena s DPH:    110Kč

KALAMEGHA - Liver tea
KALAMEGHA - Liver tea
( Zobrazeno: 2337 x ) Cena s DPH:    110Kč

KANTAKARI - Teeth-gum tea
KANTAKARI - Teeth-gum tea
( Zobrazeno: 2085 x ) Cena s DPH:    110Kč

KAPHA TEA - pro povzbuzení
KAPHA TEA - pro povzbuzení
( Zobrazeno: 2106 x ) Cena s DPH:    110Kč


Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

 <<< 
 < 
      
 1 
z