Katalog produktůAyurveda
ABHAYA - Arteriosclerosis tea
ABHAYA - Arteriosclerosis tea
( Zobrazeno: 5147 x ) Cena s DPH:    125Kč

PACHAKA
PACHAKA
( Zobrazeno: 3481 x ) Cena s DPH:    125Kč

VATA TEA
VATA TEA
( Zobrazeno: 3431 x ) Cena s DPH:    125Kč

GAURI
GAURI
( Zobrazeno: 3800 x ) Cena s DPH:    125Kč

KARAVI
KARAVI
( Zobrazeno: 3820 x ) Cena s DPH:    125Kč

MEDHIKA
MEDHIKA
( Zobrazeno: 3251 x ) Cena s DPH:    125Kč

APANA - Apana tea
APANA - Apana tea
( Zobrazeno: 3701 x ) Cena s DPH:    125Kč

BRAHMI - Memory tea
BRAHMI - Memory tea
( Zobrazeno: 3821 x ) Cena s DPH:    125Kč

ASHOKA - Menopause tea
ASHOKA - Menopause tea
( Zobrazeno: 3742 x ) Cena s DPH:    125Kč

ASHWAGANDDHA - Insomnia tea
ASHWAGANDDHA - Insomnia tea
( Zobrazeno: 3646 x ) Cena s DPH:    125Kč

AVALAMBAKA - Body-building tea
AVALAMBAKA - Body-building tea
( Zobrazeno: 3862 x ) Cena s DPH:    125Kč

BHRINGARAJ - Hair growth tea
BHRINGARAJ - Hair growth tea
( Zobrazeno: 3867 x ) Cena s DPH:    125Kč

DALCHINI - Nasal tea
DALCHINI - Nasal tea
( Zobrazeno: 3675 x ) Cena s DPH:    125Kč

ARJUNA - Heart tea
ARJUNA - Heart tea
( Zobrazeno: 3417 x ) Cena s DPH:    125Kč

GOKSHURA - Back pain tea
GOKSHURA - Back pain tea
( Zobrazeno: 3345 x ) Cena s DPH:    125Kč

GUDUCHI - Digestive tea
GUDUCHI - Digestive tea
( Zobrazeno: 3367 x ) Cena s DPH:    125Kč

JAIPHAL - Antioxidant tea
JAIPHAL - Antioxidant tea
( Zobrazeno: 3460 x ) Cena s DPH:    125Kč

KALAMEGHA - Liver tea
KALAMEGHA - Liver tea
( Zobrazeno: 3664 x ) Cena s DPH:    125Kč

KANTAKARI - Teeth-gum tea
KANTAKARI - Teeth-gum tea
( Zobrazeno: 3463 x ) Cena s DPH:    125Kč

KAPHA TEA - pro povzbuzení
KAPHA TEA - pro povzbuzení
( Zobrazeno: 3407 x ) Cena s DPH:    125Kč


Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

 <<< 
 < 
      
 1 
z