Katalog produktů


Ayurveda
ABHAYA - Arteriosclerosis tea
ABHAYA - Arteriosclerosis tea
( Zobrazeno: 4076 x ) Cena s DPH:    110Kč

PACHAKA
PACHAKA
( Zobrazeno: 2377 x ) Cena s DPH:    110Kč

VATA TEA
VATA TEA
( Zobrazeno: 2450 x ) Cena s DPH:    110Kč

GAURI
GAURI
( Zobrazeno: 2680 x ) Cena s DPH:    110Kč

KARAVI
KARAVI
( Zobrazeno: 2504 x ) Cena s DPH:    110Kč

MEDHIKA
MEDHIKA
( Zobrazeno: 2165 x ) Cena s DPH:    110Kč

APANA - Apana tea
APANA - Apana tea
( Zobrazeno: 2624 x ) Cena s DPH:    110Kč

BRAHMI - Memory tea
BRAHMI - Memory tea
( Zobrazeno: 2814 x ) Cena s DPH:    110Kč

ASHOKA - Menopause tea
ASHOKA - Menopause tea
( Zobrazeno: 2637 x ) Cena s DPH:    110Kč

ASHWAGANDDHA - Insomnia tea
ASHWAGANDDHA - Insomnia tea
( Zobrazeno: 2536 x ) Cena s DPH:    110Kč

AVALAMBAKA - Body-building tea
AVALAMBAKA - Body-building tea
( Zobrazeno: 2786 x ) Cena s DPH:    110Kč

DALCHINI - Nasal tea
DALCHINI - Nasal tea
( Zobrazeno: 2624 x ) Cena s DPH:    110Kč

ARJUNA - Heart tea
ARJUNA - Heart tea
( Zobrazeno: 2374 x ) Cena s DPH:    110Kč

GOKSHURA - Back pain tea
GOKSHURA - Back pain tea
( Zobrazeno: 2342 x ) Cena s DPH:    110Kč

GUDUCHI - Digestive tea
GUDUCHI - Digestive tea
( Zobrazeno: 2301 x ) Cena s DPH:    110Kč

JAIPHAL - Antioxidant tea
JAIPHAL - Antioxidant tea
( Zobrazeno: 2402 x ) Cena s DPH:    110Kč

KALAMEGHA - Liver tea
KALAMEGHA - Liver tea
( Zobrazeno: 2663 x ) Cena s DPH:    110Kč

KANTAKARI - Teeth-gum tea
KANTAKARI - Teeth-gum tea
( Zobrazeno: 2436 x ) Cena s DPH:    110Kč

KAPHA TEA - pro povzbuzení
KAPHA TEA - pro povzbuzení
( Zobrazeno: 2433 x ) Cena s DPH:    110Kč

KATPHALA - Immune system tea
KATPHALA - Immune system tea
( Zobrazeno: 1976 x ) Cena s DPH:    110Kč


Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

 <<< 
 < 
      
 1 
z